Je betaalt bij ons géén verzendkosten vanaf € 75,00!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Anja’s Pedicurepraktijk

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Anja’s Pedicurepraktijk en een cliënt waarop Anja’s Pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Anja’s Pedicurepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ook volgens de code van de Voetverzorger.

3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website, telefonisch of Whats App worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Anja’s Pedicurepraktijk door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail of Whats App geschieden..

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Anja’s Pedicurepraktijk 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Anja’s Pedicurepraktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Anja’s Pedicurepraktijk, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Anja’s Pedicurepraktijk vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Anja’s Pedicurepraktijk. Bij in gebreke blijven van betaling , kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de client komen.

5. Personeel in de praktijk
Indien Anja’s Pedicurepraktijk dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een medisch-pedicure, podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Anja’s Pedicurepraktijk niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.   De persoonlijke gegevens worden door Anja’s Pedicurepraktijk opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Anja’s Pedicurepraktijk verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Anja’s Pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Anja’s Pedicurepraktijk niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Beschadiging en diefstal
Anja’s Pedicurepraktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

10. Garantie
Anja’s Pedicurepraktijk geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Anja’s Pedicurepraktijk.

Anja’s Pedicurepraktijk dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Anja’s Pedicurepraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Anja’s Pedicurepraktijk en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Anja’s Pedicurepraktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op welke overeenkomst tussen Anja’s Pedicurepraktijk en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend

 

Algemene voorwaarden webshop

1. Definities
1. Anja’s Pedicurepraktijk, KvK nummer 74394827, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
– Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan d.m.v. Ideal of vooraf een overschrijving per bank. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaald de koper niet op tijd dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

4. Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

5. Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan verkoper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijke wijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

7. Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico van verkoper naar koper.

8.  Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

9: Monster en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te antwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

10.  Levering
1. Levering geschied ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreken stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
3. Voorts verstaan beide partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief

12. Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

13. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegen verworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op de eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform de afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 14. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevenden ondergeschikten.

15. Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

16. Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hierna volgende. Verkoper garandeert dat het verkocht aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij de koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

17. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

18: Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

Schuiven naar boven